dijous, 13 de febrer de 2014

Desde hace un año, se vienen realizando obras en esta nave y despues de varios meses sin respuesta, el señor Alcalde responde:


En contestació al seu escrit en el qual sol-licita informació sobre la construcció d'unes naus en el polígon industrial, sense Ilicencia municipal, al costat del supermercat Mercadona, Ilinforme4Ue lamer.cantil CLEMCOR,. S.~Jepresentada pel Sr. Alfonso Alcaide Zaragozá, és la promotora de les obres consistents en diverses instal-lacions esportives i d'oci a realitzar en la nau empla~ada al carrer Fornillers nQ 30 de Montserrat, i que, en relació a elles, en data 29/05/2013 va presentar-se en este Ajuntament la sol.licitud de les corresponents autoritzacions urbanístiques, estant en estos moments pendents de tramitació i resolució un expedient de Ilicencia d'obres i un expedient d'activitat (1licencia ambiental), sense que es tinga constancia de que estiga construint-se cap nau nava al costat del supermercat Mercadona.
perque en prenga coneixement i als efectes oportuns.
Montserrat, 6 de febrer de 2014.
L'alcalde, Josep Maria Mas
Garcia

Podemos por la fecha de la fotografia, que las obras ya estaban en marcha antes de la solicitud de 29/05/2013


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada